PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM

PYROTECHNICKÉ PRŮZKUMY
AZ Pyro s.r.o.

PYROTECHNICKÉ PRŮZKUMY

Naši klienti, projektanti, inženýři, historici, archeologové, urbanisté: všichni čelí mnohdy otázkám jako:

• „Promiňte? Říkáte, že na těchto pozemcích se může vyskytovat nevybuchlá munice?“
• Při zemních pracech jsme našli munici, můžeme bezpečně pokračovat dál? Jaká jsou rizika?
• Má tato oblast archeologickou hodnotu?
• Byly inženýrské sítě přesně zmapovány?
• Mohu pokračovat ve stavbě nebo potřebuji pyrotechnický či geologický průzkum?
• Nebo: Existují v půdě ještě nějaké prvky, které bych měl vzít v úvahu?

Šest otázek, které se mnohdy navzájem prolínají, šest důvodů průzkumu terénu. Šest překrývajících se studií, které Vás mohou stát více času, peněz a úsilí, pokud je necháte udělat samostatně. Společnost AZ Pyro s.r.o. Vám může poskytnout řešení šitá na míru, ušetřit Vám řadu komplikací a mnohdy Vám může přinést detailní odpovědi.

Konečným výsledkem pyrotechnického průzkumu je předání pozemku zbaveného případné munice a výbušnin, včetně závěrečné zprávy o provedeném pyrotechnickém průzkumu.

CO NAŠIM KLIENTŮM NABÍZÍME

Plošný pyrotechnický průzkum (stavební parcely, revitalizace, stavby dopravní infrastruktury)

Lokální pyrotechnický průzkum ( vrty, patky, drobné technologie)

Pyrotechnický průzkum vodních ploch a toků (předchází čištění a rozšiřování zamořených vodních ploch)

Stanovení míry kontaminace plochy pyrotechnickým průzkumem (přibližné určení a ověření zamoření určeného prostoru municí a muničními komponenty)

Pyrotechnický dozor na stavbě – přítomnost pyrotechnika při provádění zemních prací, průběžné měření a součinnost s operátory zemních strojů (denní, dle harmonogramu prací, dle požadavku zadavatele)

Vyhledávání kovových předmětů a inženýrských sítí

Vyhledávání hluboce uložených feromagneticky vodivých a železobetonových objektů nebo leteckých pum s využitím magnetometrického měření

Konzultační a poradenská činnost

MAGNETOMETRIE

Investovali jsme do špičkového fluxgate magnetometru

SPECTOR SCI-TECH LLC «TRITON» MULTICHANNEL MAGNETIC FIELMEASUREMENT SYSTEM

vybaveného vestavěným GPS/CLONASS systémem, referenční GPS/GLONASS stanicí (vysílač-přijímač), odometrem, osmi gradiometrickými sondami a sondou pro měření ve vrtech do hloubky 20 metrů, abychom zajistili, že při provádění magnetometrických průzkumů budeme produkovat spolehlivé a vysoce kvalitní výsledky.

Pro detailní zpracování velkých ploch používáme magnetometr Spector Triton  v menší konfiguraci (záběr 2,5m) nesený operátorem, ve větší konfiguraci (záběr až 4metry) je magnetometr nesen na V1 – Magnetometer Multisensor System (dále jen V1-MMS) v konfiguraci s 8 senzory tažený čtyřkolkou (lze rozšířit až na 12 senzorů). Přesnost měření s využitím GPS/GLONASS RTK stanice je 10 cm, což umožňuje průběžnou kontrolou stažených dat z kontrolní jednotky magnetometru do pracovního počítače rychle a přesně vytvořit mapu digitálního pole se zjištěnými anomáliemi.

Při konfiguraci magnetometru pro měření ve vrtech je vertikální posun sondy zaznamenáván prostřednictvím odometru s přesností na jeden centimetr. Tento způsob měření se čím dál více využívá při průzkumech v oblastech zasažených bombardováním, kdy je nutno detekovat cíle (letecké pumy), které se zpravidla nacházejí v hloubkách nad dva metry, ale zároveň nám tato metoda umožňuje odfiltrovat povrchové rušivé vrstvy tvořené např. navážkou suti, nebo populačním odpadem.

Máme rozsáhlé zkušenosti s používáním magnetometrických systémů jako nedílné součásti pyrotechnických, archeologických i geofyzikálních průzkumů ve spojení s kvalitní interpretací naměřených dat.

Tam, kde je vyžadována detekce nevybuchlé munice, jsou pyrotechnické průzkumy obvykle prováděny podél předem stanoveného geodetického vytyčení pracovních ploch a zpravidla měření předchází analýza historických událostí v dané oblasti s údaji zaznamenanými v průměru čtyřmi až pěti měřenými body jedním senzorem na délkový metr profilu.  Při využití magnetometrie jako součásti archeologických průzkumů je zpravidla konfigurace systému upravena tak, aby bylo pokrytí zkoumaných ploch četností měřených bodů na metr odpovídající požadavku zadání.

Operativní možnost zpracování dat na místě měření umožňuje sledovat a upravovat postup měření a výsledky podle potřeby v závislosti na místních podmínkách.

Magnetometrie a možnosti které Vám nabízí.

 

• Pyrotechnický průzkum
• Archeologie
• Inženýrská geologie
• Průzkumy při projektování a výstavbě rodinných domů i průmyslových staveb

To vše jsou odvětví, kde Vám můžeme být partnerem při zjištění co je pod terénem skryto lidským očím s důrazem na kvalitní interpretaci výsledků.
Při našich činnostech využíváme vybavení a technologie poslední generace, což umožňuje analytickou úroveň, která byla do nedávné doby nepředstavitelná. Právě pasivní detekce je alfou i omegou pro detekci magnetických anomálií skrytých pod povrchem země. Zájmové objekty tak mohou být i ve značné hloubce lokalizovány a po zviditelnění identifikovány. Tato technika sama o sobě není příliš nová, ale měřící technika a interpretační software se neustále vyvíjí, což nám umožňuje mapovat výsledky detekce stále rychleji, selektivněji a přesněji.

Hlavní oblasti využití přesné magnetometrie:
1. vyhledávání železných objektů (výrazné dipólové anomálie) (vysoká susceptibilita železa), vhodná je kombinace s klasickými detektory kovů.
2. vyhledávání starých žárovišť, pecí, ohnišť, atď. (déle působící oheň zmagnetizuje podložné horniny – dodá jim tzv. remanentní magnetizaci.
3. detekce bývalých příkopů, jam, základů budov, atd. – vyplněné objekty hlínou s vyšším
obsahem humusu (vyšší susceptibilita hlín s přítomností humusové složky)

Při sběru dat je však nutné se vyvarovat rušivých zdrojů:
1. Malé zdroje – nevhodné oblečení, obuv a doplňky operátora (kovové doplňky oblečení, mobil, klíče…)
2. Velké zdroje – odstavené vozidlo, nářadí, ploty, koleje, el. vedení, atd.
3. Při interpretaci – falešné anomálie způsobené směrem, způsobem chůze, nezpůsobilým povrchem atd. Tím může dojít k tomu, že některé objekty se nemusí projevit, případně jejich projev je zastřený působením jiných vlivů a zdrojů.

MAGNETOMETRIE – princip měření

 

Jednou z vysoce efektivních metod geofyzikálního průzkumu je v plošná gradientová magnetometrie, vzhledem k největšímu hloubkovému dosahu a možnosti zpracování výsledků naměřených anomálií do formátu map plošného rozložení hodnot reziduálního magnetického pole (gradientu Tz).

Metoda atomové magnetometrie je založena na optickém čerpání záření excitovaného atomu vybraného prvku (například cesium). Měřenou hodnotou je hodnota totálního vektoru magnetického pole. Hodnota pole je v největší míře hodnotou totálního vektoru magnetického pole Země na dané zeměpisné souřadnici. Pole je ovlivněno geologickým prostředím a do určité míry i zájmovým objektem, obvykle však s několikrát řádově nižším projevem.
Metoda protonové magnetometrie je založena na měření doby návratu excitovaných elektronů k atomům vodíku (protonům). Elektrony jsou excitovány elektromagnetickým impulsem ve vhodné kapalině (alkohol, metanol, petrolej) a doba jejich návratu na normální orbitu je závislá na vnějším magnetickém poli.

Metoda mapuje nehomogenity v geologickém prostředí, způsobené odlišnou magnetickou susceptibilitou. Ta bývá zpravidla výsledkem umělého zásahu do přirozeného prostředí. Výskyt kovových (železných) předmětů či podzemních objektů se projeví větší či menší anomálií určitého plošného tvaru a charakteristických hodnot, u ferromagnetických předmětů s typickou oblastí záporných hodnot. Při hodnocení výsledků průzkumu tak lze předběžně stanovit charakter předmětů nebo objektů. Výraznou nevýhodou metody je značná citlivost jak na kvalitu a preciznost provádění prací, tak na okolní rušivé vlivy (elektrifikované tratě, průmyslové objekty, produktovody, elektrické vedení aj.), které mohou způsobit totální zarušení měřené plochy do značné vzdálenosti.

Pro eliminaci magnetického pole Země a regionálního geologického prostředí (případně i regionálního elektromagnetického šumu) je využíváno měření na dvou senzorech současně, což eliminuje magnetické pole Země a vliv regionální geologie, poruchy magnetického pole (magnetické bouře vlivem slunečních erupcí) a do značné míry též pulsující elektromagnetický smog v průmyslových oblastech.

Odečtením hodnot zjištěných současně na obou senzorech, nesených vertikálně s přesně definovaným rozestupem sond (zpravidla 1 m) nad anomálním předmětem, dostaneme čistý projev anomálního předmětu (za předpokladu důsledného dodržení dalších podmínek, jako např. vliv operátora a jeho vybavení) – tzv. vertikální gradient magnetického pole grad Tz. Přístroje umožňují kontinuální měření podél zvoleného profilu, s časovým krokem měření zvoleným operátorem (0,1 – 4,0 sec). To při běžné rychlosti pohybu operátora umožňuje měření v kroku cca 0,4 – 0,6 m při frekvenci 0,5 sec. Hodnoty jsou na měřený profil fixovány zápisem značek na paralelně položeném pásmu (podle náročnosti terénu po 2 až 10 m) – to eliminuje kolísání rychlosti pohybu operátora po profilu.
V současné době se zejména v pyrotechnickém průzkumu aplikují metody, založené na tzv. solenoidárním měření magnetického pole. Měřenou hodnotou je velikost elektromagnetického pole, které je závislé na okolním magnetickém poli a které vzniká mezi řídícím a měřicím solenoidem na společném jádru cívky. Metoda je sice řádově méně citlivá než výše uvedené, asi okolo 1nT, ale pro pyrotechnické účely toto zcela postačuje, navíc metoda umožňuje mnohonásobně hustší plošnou síť měření (při použití více gradientových sond na nosiči, až dvanácti, umožňuje hustotu měření až cca 30×10 cm) a běžně snímá hodnoty v řádu setin sekundy. Namísto fixace značek se používá kontinuální odometr (digitální měřič vzdálenosti) a nejnověji také GPS systém navigace a fixace měřicích bodů, který umožňuje stabilizaci měření v terénu až v řádu cm přesnosti. To usnadňuje a urychluje klasifikaci a dohledávání původce magnetické anomálie.

Tato metoda bývá kombinována s klasickými metalodetekčními metodami také v místech, kde jsou zvýšené rušivé vlivy, např. železobetonové konstrukční prvky, koleje, ocelové sloupy s hloubkovým detektorem kovů, případně v takovéto neměřitelné oblasti je nezbytný dozor pyrotechnika při provádění zemních pracích.

Metoda magnetometrického měření je poměrně progresivní a vysoce přesná pro využití nejen v pyrotechnickém průzkumu, vyžaduje jen kvalitní geodetické vytyčení a způsobilý terén zbavený pokud možno náletů a porostů pro bezpečnost a kontinuitu pohybu operátora.

DETEKČNÍ TECHNIKA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

 • Rozsah měření: ±3,0 nT až ±30 000 nT
 • Chyba měření: ±3,0 nT
 • Citlivost 0,2 nT
 • Maximální okolní pole: ±75 000 nT
 • Maximální frekvence: 20Hz
 • Provozní teplota: – 20 °C až + 70 °C
 • IP65/IP68K
 • STANAG NATO
 • Možnost nastavení citlivosti měření
 • Vyhodnocení plošného průzkumu ihned po dokončení měření
 • Možnost využití GPS
 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

 • Prvek citlivý na magnetické pole…rovné fluxgate senzory
 • Topologie senzorů magnetického pole…1/2/3-axiální / gradiometr
 • Množství 1/2/3 axiálních nebo gradiometrových magnetických senzorů obsluhovaných systémem současně…1 – 12
 • Rozsah měření složek magnetického pole, nT± 70 000.0
 • Měření složek gradientu magnetického pole rozsah, nT / m… ± 140 000,0
 • Rozlišení snímání magnetického pole, nT 0,1
 • Rozsah nastavení rychlosti měření, měření ve 3 osách za sekundu…1 – 500
 • Přesnost měření udávaná výrobcem1cm
 • Maximální délka kabelu snímače, m (předběžná dohoda se zákazníkem)…0m
 • Měřicí jednotky souřadnic:
  – vestavěný přijímač GPS / GLONASS
  – počítadlo ujetých kilometrů na základě inkrementálního kodéru (odometr)
  – RTK systém skládající se z přijímače a základnové stanice
 • Podporované navigační systémy RTKGPS a GLONASS
 • Zdroj napájenílithiový akumulátor
 • Komunikace s osobním počítačemUSB port
 

Detektor kovů Garrett ATX je moderní pulsní multifrekvenční detektor kovů pro průmyslové a vojenské použití určený hlavně pro silně znečištěný terén. Garrett ATX má vysoce odolnou konstrukci, která splňuje vojenské specifikace a novou konstrukci 2D sond, které mají extrémní citlivost a mají schopnost pracovat i ve vysoce mineralizovaných půdách a solích. Detektor je primárně navržený pro hledání přírodního zlata, jeho využití je ale díky velkému hloubkovému dosahu podstatně širší.

 • detekce předmětů do hloubky až 1m
 • přesné zaměření nálezu
 • rozlišení druhu kovu
 • detekční sonda 30cm
 • detekční hloubková sonda 34cm
 • nastavitelná diskriminace pro odmítání nežádoucího odpadu
 • identifikace cíle pomocí VDI číslic na displeji
 • pinpoint – přesné zaměření cíle s určením hloubky
 • schránka elektroniky z lehkého leteckého hliníku
 • pracovní frekvence 14 kHz
 • napájení 8ks AA baterií nebo pomocí AKU
 • detekce do hloubky 1,5m – 2,5 m dle velikosti předmětu.
  určen pro plošné vyhledávání kovových předmětů
 • dvojitá hledací sonda
 • frekvence 6,59 KHz
 • napájení 4ks baterií typu C nebo pomocí AKU
 • schránka elektroniky z lehkého leteckého hliníku
Detektor určený speciálně pro vyhledávání kovových předmětů v hloubce až několika metrů, což v případě průzkumu větších ploch značně urychluje činnost operátora. Kvality detektoru White´s TM808 dokazuje i jeho využívání armádou ČR a předními českými společnostmi zabývajícími se pyrotechnickými průzkumy právě pro jeho velký hloubkový dosah a nízkou citlivostí na drobné kovové předměty.
Slouží k detekci hluboce uložených feromagneticky vodivých objektů. Lze s ním vyhledávat jak munici, ale i průmyslové objekty jako jsou šachty, septiky, ventily, litinová potrubí atd. Detekuje všechny magnetické kovy v mnohem větší hloubce než konvenční detektory kovů. Je schopný zachytit předměty až do hloubky 5 metrů v závislosti na síle signálu (velikosti předmětu).
Čtyřkolka CF Moto 850XC, která nahrazuje starší, stále služebně nasazenou CF moto X5A. Stroj je využíván především ke zpracování větších ploch taženým Multisenzor Magnetometer Systemem, ale též k usnadnění pohybu a přístupu k pracovním plochám v náročnějším terénu, odvoz materiálu atd.
 • dálkově ovládaný průzkumný rover.
 • využití – inspekce nepřístupných prostor
 • řídící kamera rozlišení – HD
 • záznamová kamera přední – až 4K
 • záznamová kamera zadní – 4K
 • dosah – 80 metrů
 • možnost nesení doplňkové výbavy.
    
…no a potom samozřejmě trocha toho lety důkladně prověřeného ručního nářadí od firmy FISKARS.

REFERENCE

Společnost AZ Pyro s.r.o vznikla na začátku roku 2019. Naše odborné zkušenosti se však datují od roku 2004. Od tohoto data jsme měli možnost získávat bohaté pracovní i odborné zkušenosti v segmentu pyrotechnických průzkumů a geofyziky, a jako zaměstnanci jiných firem se podílet na realizaci náročných zakázek, z nichž některé si dovolujeme níže zmínit. Z těchto let jsme si vzali to nejlepší, přidali k tomu naše nadšení a věříme, že pokud jste tyto řádky dočetli až sem a vyberete si naši společnost ke spolupráci, tak nezklameme Vaše očekávání.
 • 2022: Pyrotechnický průzkum projekt Moravia VTL plynovod – NET4GAS, HABAU, PPS
 • 2022: Pyrotechnický průzkum Projekt PPP D4, dostavba dálnice Milín – Mirotice, 32 km
 • 2021: Pyrotechnický průzkum projekt Moravia VTL plynovod – NET4GAS
 • 2021: Pyrotechnický průzkum obytný soubor Beroun Jižní svahy
 • 2021: Pyrotechnický průzkum vodní tok Mlynařice – Benátecká Vrutice
 • 2021: Pyrotechnický průzkum zbrojnice HZS Opatovice
 • 2021: Pyrotechnický průzkum polyfunkční dům Ponávka-Brno
 • 2021: Pyrotechnický průzkum Děvínské jezero cyklotrasy – Machinetech, W.T.A.
 • 2021: Pyrotechnický průzkum Vojenské lesy a statky Vodní plocha Horní Čermná 2. etapa
 • 2021: Pyrotechnický průzkum Nová Ves, Oslavany, odkanalizování obce
 • 2021: Pyrotechnický průzkum Projekt PPP D4, dostavba dálnice Milín – Mirotice, 32 km
 • 2021: Pyrotechnický průzkum Národní park Šumava, Vintířova stezka
 • 2020: Pyrotechnický průzkum Slovensko Mezinárodní spolupráce Zvolen-Lučenec, stavba rychlostní komunikace R2 Mýtna-Tomášovce (Machinetech, W.T.A.)
 • 2020: Pyrotechnický průzkum VVP Libavá 2x vodní plocha – Smilovské rybníky
 • 2020: Pyrotechnický průzkum Plzeň geotechnické vrty
 • 2020: Pyrotechnický průzkum Skládka TKO Rapotín
 • 2020: Pyrotechnický průzkum Vojenské lesy a statky Vodní plocha Horní Čermná 1. etapa
 • 2020: Pyrotechnický průzkum Letiště Praha, a.s.
 • 2020: Pyrotechnický průzkum projekt Moravia VTL plynovod – NET4GAS
 • 2020: Pyrotechnický průzkum vodní tok Mlynařice – Benátecká Vrutice
 • 2019: Pyrotechnický průzkum Paramo Pardubice – Asanace – kolejiště
 • 2019: Pyrotechnický průzkum Tůně Milovice Josefov II revitalizace
 • 2019: Pyrotechnický průzkum Asanace lesních pozemků kontaminovaných pyrotechnickým materiálem – lokalita Boří les
 • 2019: Pyrotechnický průzkum Průmyslová zona Mlýnec – Přimda (Geodrill, GEAP)
 • 2019: Pyrotechnický průzkum Milovice RD – stavební parcely
 • 2019: Pyrotechnický průzkum Staronice – výstavba rodinných domků
 • 2019: Pyrotechnický průzkum Prostějov – přeložka komunikace II/366 Prostějov
 • 2019: Pyrotechnický průzkum Buštěhrad – nákupní centrum
 • 2019: Pyrotechnický průzkum Slovensko Mezinárodní spolupráce Zvolen-Lučenec, stavba rychlostní komunikace R2 Mýtna-Tomášovce (Machinetech, W.T.A.)
 • 2014: Pyrotechnický průzkum Vědecko-technický park Milovice
 • 2014: Pyrotechnický průzkum Milovice – Mirakulum
 • 2014: Pyrotechnický průzkum Bělá pod Bezdězem – Sportovně-rekreační areál VrchBělá
 • 2013: Pyrotechnický průzkum R11 prodloužená Rudná Ostrava (ŘSD ČR)
 • 2013: Pyrotechnický průzkum Paramo Pardubice – Likvidace ekologické zátěže – U Trojice
 • 2012: Pyrotechnický průzkum R11 prodloužená Rudná Ostrava (ŘSD ČR)
 • 2012: Pyrotechnický průzkum Asanace lesních porostů Kaplice – Skoronice
 • 2011: Pyrotechnický průzkum Slovensko Bardějov – Ulič (Ropný průzkum Aurelian)
 • 2011: Pyrotechnický průzkum Brno Černovická terasa
 • 2010: Pyrotechnický průzkum R11 prodloužená Rudná Ostrava (ŘSD ČR)
 • 2010: Pyrotechnický průzkum Benátky nad Jizerou – fotovoltaická elektrárna
 • 2010: Pyrotechnický průzkum Stříbro – fotovoltaická elektrárna
 • 2009: Pyrotechnický průzkum R11 Opava – Hrabyně – Josefovice – Ostrava
 • 2009: Pyrotechnický průzkum Slovensko Bardějov – Ulič (Ropný průzkum Aurelian)
 • 2009: Pyrotechnický průzkum Písek – Jenšovský rybník
 • 2008: Pyrotechnický průzkum Moravské Budějovice obchvat
 • 2008: Pyrotechnický průzkum D47 Odry
 • 2008: Pyrotechnický průzkum Slovensko – Bardějov – Ulič (Ropný průzkum Aurelian)
 • 2008: Pyrotechnický průzkum komunikace I11 Opava – Ostrava
 • 2007: Pyrotechnický průzkum D47 Hranice n.Moravě
 • 2007: Pyrotechnický průzkum VVP Jince – dopadová plocha, pokládka optického kabele
 • 2006: Pyrotechnický průzkum D47 Lipník n. Bečvou / Odry
 • 2006: Pyrotechnický průzkum Průmyslová zóna Benátky nad Jizerou
 • 2005: Pyrotechnický průzkum D47 Lipník n. Bečvou / Odry
 • 2005: Pyrotechnický průzkum Temelín – vodní plocha u JETE
 • 2005: Pyrotechnický průzkum Třeboratice-Čakovice – stavební parcely
 • 2004: Pyrotechnický průzkum D47 Lipník n. Bečvou / Odry

GALERIE

O NÁS

AZ Pyro s.r.o. je mladá a dynamická společnost specializující se na provádění pyrotechnických průzkumů pro komerční i soukromé subjekty. Členové našeho týmu však mají mnohaleté zkušenosti v oboru vyhledávání kovových objektů a využívání geofyzikálních metod terénního průzkumu k odhalování anomálií skrytých lidským očím. Jsme schopni a připraveni aplikovat své odborné znalosti i do jiných pracovních oblastí jako je geofyzikální průzkum, archeologie atd. Metody detekce s využitím špičkových technologií, ve spojení s odbornou interpretací získaných dat, jsou pro pyrotechnika, geologa, stavebního inženýra nebo archeologa 21. století k nezaplacení a šetří nemalé finanční a materiální prostředky.

Společně s našimi klienty posuzujeme nejefektivnější využití našich možností a prostředků, jsme připraveni kooperovat s mezinárodními partnery v oblasti vybavení a personálu. Tato otevřenost je naší devizou a umožňuje nám plně nabídnout našim klientům přístup zaměřený na výsledky.

S využitím našich bohatých pracovních zkušeností jsme připraveni realizovat Vaše zakázky od A do Z v co nejkratším možném termínu a samozřejmě s maximálním ohledem na bezpečnost práce a dopad činnosti na okolí.

Pyrotechnickým průzkumem se dle zákona č. 119/2002 Sb. (zákon o zbraních) rozumí soubor odborných činností při vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, při jejich identifikaci stanoveným postupem a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí nebo dohledu při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a při identifikaci nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.

Konečným výsledkem pyrotechnického průzkumu je předání pozemku zbaveného případné munice a výbušnin, včetně závěrečné zprávy o provedeném pyrotechnickém průzkumu.

KONTAKT

___________

AZ Pyro s.r.o.

Vysoká 11

277 24 Vysoká

IČO: 07895038

DIČ: CZ07895038

___________

E-mail: pyrotechnik@azpyro.cz

Telefon: +420 603 804 473

Datová schránka: y37vwyu

___________

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309439